Общи Условия

Общи Условия за участие в Програма “Баланс”

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на взаимоотношенията между Силвия Стойкова, наричана по долу за краткост Доставчик и участниците в семинарите и обученията, които тя предлага.

1. Актуалните дати за обученията/семинарите, местата на които се провеждат, цените, както и преподавателите са тези, които са обявени в имейлът-покана от Доставчикът, като Доставчикът си запазва правото (ако се наложи) да смени преподавателя без да уведоми записаните в курса. При промени на дати или място на провеждане, Доставчикът задължително уведомява всички заявили участие в обучението/семинара. Поканите са актуални към момента на изпращането им, а в последствие актуална информация може да се получи по телефон или e-mail. Доставчикът си запазва правото да прави промени по предварително обявената програма, според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при необходимост от гледна точка на промени в законодателната уредба.

2. Заявяване на участие се извършва след изпращане на заявка за участие в обучение/семинар по електронна поща silviya@overcomebulimia.com или чрез съответната регистрационна форма.

3. Доставчикът поема задължение за защита личните данни на участниците. Данните са събирани, съхранявани и използвани съобразно Политиката за поверителност на overcomebulimia.com, които се намират тук: https://overcomebulimia.com/политика-за-поверителност.

4. Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за обучение/семинар по банков път, като сумата се превежда по посочената банкова сметка в имейлът-покана. Доставчикът няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението/семинара. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, участника няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, организаторът връща на участника заплатената сума или го включва в групата за следващ аналогичен курс.

5. Дневното разписание на учебното време е фиксирано за всяко обучение/семинар. От поканите е видно какъв е началният и крайният час за всяко обучение/семинар. Курсистите са длъжни да присъстват ефективно по време на обучението/семинара.

6. Списък на участниците и техните контактни данни може да се изпраща до всички участници в конкретното обучение/семинар. Всеки, който не желае неговите контакти да бъдат включени в този списък трябва да уведоми организатора.

7. Учебно-демонстрационните материали са собственост на организатора и не се раздават по време на обучението/семинара, освен ако не са включени като част от работната тетрадка.

8. Участниците нямат право да предоставят на трети страни учебно-демонстрационните материали.

9. При отлагане на заявено и платено участие по инициатива на участник, при неявяване на участник или при отказ от участие, организаторът удържа 100% от стойността на заплатеното от него обучение/семинар, като заплатената от участника сума не се възстановява, а се дава възможност за участие в следващи дати за провеждане на обучение/семинар, ако организаторът има насрочени такива.

10. При отлагане на датите по инициатива на организатора, участниците имат право да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за следващи курсове, ако организаторът предвижда такива.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Силвия Стойкова не е регистрирана и няма лиценз на финансов съветник, лекар и треньор. Всичко, което тя споделя в програма “Баланс”, събитията, социалните мрежи и други е базирано на множество проучвания и личен опит. Моля, преди да предприемете каквото и да било действие, към което и да било предизвикателство или съдържание предоставено от Силвия, се консултирайте с личния си лекар или със съответния сертифициран специалист в дадената област.

Силвия Стойкова не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат намерени в програмата, сайта и споделяната от нея информация, или действията, които могат да бъдат предприети от потребителите на нейните услуги като резултат от споделената информация.

Изключена е възможността от Силвия Стойкова да се търси отговорност за персонални, материални и имуществени щети.

Резултатите, които могат да се постигнат при изпълнение на споделената от нея информация са индивидуални, могат да варират при различните хора и не са гарантирани.